כו

כו אם אוחז את הכלי בתוך הרותחין על ידי צבת צריך לגלגל מעט את הכלי דהיינו שיפתח את הצבת בתוך הרותחין ויאחוז הכלי במקום אחר כדי שיעלו הרותחין על מקום אחיזת הצבתקנ ולפיכך יותר טוב להגעיל בשכבה או בסל מנוקבקנא:


קנ) אגודה סי' כז (שמטעם זה לא יגעילם בצבת). אגור סי' תשמב (שירחיב הצבת). שו"ע ס"ד.

קנא) איסור והיתר כלל נח דין סג. ח"י ס"ק טז.