כז

כז חמי טבריא דינם כחמי האור להחמיר כגון לענין בליעה שאם נשתמש איסור בכלי ע"י חמי טבריא נאסר הכליקנב אבל אין מגעילין בתוכם כלים שנאסרו על ידי חמי האור אפילו לא נאסרו אלא ע"י חום כלי שניקנג לפי שחמי טבריא אינן תולדות האור וכבר אמרוקנד כבולעו כך פולטו מה בולעו ע"י תולדות האור אף פולטו ע"י תולדות האורקנה אבל אם לא נאסרו רק ע"י חמי טבריא יכול להגעילם על ידםקנו וכל שכן על ידי חמי האורקנז:


קנב) ארחות חיים הל' חמץ ומצה סי' צב. ב"י סוף הסימן. וראה לעיל סי' שיח ס"ח.

קנג) ראה מ"מ וציונים.

קנד) גמרא ל, ב.

קנה) ארחות חיים שם. שו"ע ס"ה.

קנו) ב"י שם. רמ"א ס"ה.

קנז) ארחות חיים שם. ב"י שם. פר"ח ס"ה.