ג

ג וכשמכניס הכלים ליורה צריך ליזהר שיהיו המים מעלין רתיחהטז דהיינו אבעבועותיז בשעת כניסת הכלים לתוכם שההגעלה אינה אלא ברותחין שמעלין אבעבועות אבל לא בחמין אף על פי שהיד סולדת בויח.

ואם מכניס ליורה כלים הרבה זה אחר זה ורגילות כשמכניסין כלי אחד לתוך הרותחין מיד נחים מרתיחתם צריך להמתין שלא יכניס כלי השנייה עד ישובו המים ויעלו אבעבועות וכן ימתין בהכנסת כל כלי וכלייט.

ומאוד צריך להזהר בזה שאם לא נזהר בזה הרי הפסיד ההגעלה לגמרי אבל העולם אינן נזהרין בזה ויש שלימדו עליהם זכותכ לפי שאין דרך להגעיל רק כפות שרוב תשמישן הוא בכלי שניכא וקערות שרוב תשמישן הוא על ידי עירוי מכלי ראשוןכב וכוסות שרוב תשמישן הוא בצונןכג וכלים הללו וכיוצא בהם אין צריך להגעילן ברותחין אלא די להם בחמין שהיד סולדת בוכד אבל כלים שרוב תשמישן הוא על ידי חום כלי ראשון אפילו בדיעבד אוסרין את החמין שנשתמשו בהם אם הגעילן בחמין שלא העלו רתיחהכה:


טז) הגהת סמ"ק סי' ריג (ע' רטו אות ד). תרומת הדשן סי' קלא. ב"י ד"ה ומ"ש בתשובות. [רמ]"א ס"א.

יז) אגור סי' תשמב. אליה זוטא ס"ק א. ח"י ס"ק ז.

יח) תרומת הדשן שם.

יט) אגור ותרומת הדשן ואליה זוטא וח"י שם.

כ) אליה זוטא שם. ח"י שם.

כא) כדלעיל סי' תנא סל"ב (לדעה הא' שם).

כב) כדלעיל שם סכ"ו (לדעה הא' שם).

כג) כדלעיל שם סע"ב (לדעה הא' שם).

כד) משמעות תרומת הדשן שם.

כה) אליה זוטא שם. ח"י שם. וראה לעיל סי' תנא סכ"ה. ולענין סכינים ראה לעיל שם סי"ד.