ד

ד יש מצריכין להשהות הכלים בתוך הרותחיןכו באומד הדעתכז בכדי שיפליטו כל גיעולם ולא נהגו כןכח ומנהגן של ישראל תורה הואכט כי מי יודע לשער מתי יפליט הכלי כל גיעולו שאם באנו לומר שישהה אותו כל כך ברותחין כדרך ששהה בו האיסור כשנבלע בו לא היתה הגעלה אחת מועלת לו כלל שהרי נשתמש בו איסור זה כמה ימים והאיך יפלוט כולו בהגעלה אחת אלא ודאי כך קיבלו חכמים שבהגעלה אחת הוא פולט את הכל ואם כן אין חילוק בין אם ישהה הרבה ברותחין או אם יוציאנו מידל.

ומכל מקום טוב להשהותו מעט מזעיר בכדי שיהיה פנאי להרותחין ליכנס לתוך עובי הכלי ולהפליט הגיעול משם שאף שהפליטה נעשית כרגע מכל מקום צריך קצת שהייה כדי כניסת הרותחין לתוך עובי הכלי וכדי יציאת הגיעול לחוץלא:


כו) ראבי"ה סי' תסד (ע' 86) בשם תשובת הגאונים. רי"ף פ"ב (ח, ב). רמב"ם פ"ה הכ"ד.

כז) שו"ת רשב"א ח"א סי' תעט. ר"ן פ"ב (ח, ב) ד"ה וכך.

כח) ראבי"ה שם. מרדכי רמז תקעט. טור ולבוש ס"ב.

כט) פר"ח סוף ס"ו. וכדלעיל סי' תלב סי"א וש"נ.

ל) טיו"ד סי' קכא.

לא) כל בו סי' מח (י, ג). ט"ז ס"ק ב. ח"י ס"ק ה.