ה

ה ולאחר הגעלת כל כלי וכלי נהגולב כל ישראל לשוטפו תיכף ומיד במים קרים כדי שלא יבלע מלכלוך מים רותחים שעל גביו שגיעול פליטת הכלי נתערב ברותחיןלג ואף שכבר נתבטל בתוכם בס'לד אף על פי כן נוהגין לכתחלהלה להעבירו מעל גבי הכלי על ידי שטיפה בצונן:


לב) ראה זבחים צו, ב שמדינא אין צריך אלא בקדשים.

לג) תוס' ע"ז עו, א ד"ה מכאן. רא"ש שם פ"ה סי' לו. טור בשם תשובות רש"י (סי' רנט), ורב האי (מאה שערים למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פח). שו"ע ס"ז.

לד) רא"ש שם. טור.

לה) איסור והיתר כלל נח דין עד. פר"ח ס"ו. ח"י ס"ק כא.