ז

ז וכל הכלים אפילו שולחנות ותיבות הצריכין הגעלה יש ליזהר להדיחם ולשפשפם יפה קודם ההגעלה כדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו איסור בעיןמג (אבל מעיקר הדין סתם כלים נקיים הם כמ"ש ביו"ד סי' צ"המד) ואח"כ ינגבם יפה ממי ההדחה שעל גביהם שהם צוננים שלא יצננו מעט את מי ההגעלהמה:


מג) כדלעיל סי' תנא סט"ז, שאין הגעלה מועלת למה שעומד בעין.

מד) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה ש"ך שם ס"ק א. לעיל סי' תמז סנ"ו וש"נ.

מה) מהרי"ל הל' הגעלה ע' כ. מ"א ס"ק א.