ח

ח המגעיל כלים הבלועים מחמץ לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו דהיינו בערב פסח מתחלת שעה ה'מו ואילך צריך להגעיל מתחלה את היורה שמגעיל בה את הכליםמז וישפוך את מי ההגעלה לחוץ וישטפנה בצונןמח וירתיח בה מים אחרים ויכניס בתוכה את הכלים שאם לא יגעיל היורה מתחלה הרי המים שביורה נאסרין מחמת היורה שאין במים ששים כנגד כל עובי דופני היורה ושוליהמט וחוזרין המים הנאסרים ואוסרין את הכלים הנגעלין בתוכו שפליטת היורה שבתוך המים נבלע בכליםנ:


מו) ראה מ"א ס"ק ו. ח"י ס"ק א.

מז) רא"ש פ"ב סי' ז, בשם הגאונים (שערי תשובה ר"פ) ובשם רש"י (מחזור ויטרי הל' פסח סי' ג). טור ושו"ע ס"א. וראה לעיל ס"ב, ולקמן סכ"ב, שהגעלה זו בלבדה אינה מספקת ליורה עצמה (וצריך להגעילה אח"כ פעם נוספת).

מח) גאונים ורש"י שם, וכדלעיל ס"ה.

מט) ראה פסקי אדה"ז ע' 48.

נ) טור ולבוש ס"ג.