ט

ט וצריך שיהיה במים שביורה ס'נא כנגד כל הכליםנב הנגעלים בתוכם שאם אין במים ס' כנגד הכלים הרי המים נאסרין מחמת פליטת הכלים וחוזרין ואוסרין את הכלים שפליטת הכלים שבתוך המים חוזרת ונבלעת בהם ואוסרתן כיון שלא נתבטלה בששים בתוך המיםנג:


נא) תוס' חולין קח, ב ד"ה שנפל, וע"ז עו, א ד"ה מכאן. רא"ש פ"ב סי' ז. טור ורמ"א ס"א.

נב) שו"ת הרשב"א ח"א סי' רסב.

נג) רא"ש ורשב"א שם.