תנג דיני החטים וטחינתם למצות ובו ל"ג סעיפים:

א

א המצה שאדם חייב לאכול בליל ט"וא צריכה להיות מאחד מחמשת מיני דגןב שהם חטים ושעורים וכוסמין ושבולת שועל ושיפוןג אבל אם עשה מצה מאורזד או דוחןה או שאר מיני קטניותו ואכלה לא יצא ידי חובתו שנאמרז לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות וגו' דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם ידי חובתו אם עשאן מצה יצאו מיני קטניות וכיוצא בהם שאינם באים לידי חימוץ לעולםח אלא לידי סרחוןט שאפילו אם לש אדם קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ אין זה חימוץ אלא סרחוןי והוא מותר באכילהיא ולפיכך אף אם עשאו מצה אינו יוצא בו ידי חובתויב:


א) רש"י לה, א ד"ה אלו דברים. מ"א ס"ק א.

ב) רמב"ם פ"ו ה"ד.

ג) משנה דף לה ע"א. טור ושו"ע ס"א. וראה גם סדר ברכת הנהנין פ"א ה"ז.

ד) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

ה) גמרא שם. טור וח"י ס"ק ג. וראה סדר ברכת הנהנין שם ה"י-יא.

ו) טור ושו"ע שם.

ז) דברים טז, ג. וראה גם לקמן סי' תעב סכ"ה.

ח) גמרא [ברייתא] שם. טור ושו"ע שם.

ט) ברייתא שם.

י) רמב"ם פ"ה ה"א.

יא) רמב"ם שם. ח"י ס"ק ד.

יב) ברייתא שם. מ"א ס"ק א.