ו

ו כל מיני זרעים המותרים בפסח צריכין בדיקה רבה קודם שיעשה מהם תבשיל לברור מהם גרעיני דגן שדרכן להמצא ביניהםלח ולפיכך המחמיר שלא לאכול כמוןלט ושבת עד יו"ט האחרון תבוא עליו ברכה כי אי אפשר לבררם יפהמ:


לח) ט"ז ס"ק א. ח"י ס"ק ט.

לט) בכת"י: שקורין פעלד קימל (וכדלעיל ס"ד, שרק זה מותר).

מ) יש נוחלין אזהרת אכילה. מ"א ס"ק ג.