י

י מותר לשאוב מים בבין השמשות אחד לצורך ימים הרבהסב ואף שבכל יום אויר העולם הוא חם מחום השמש אף על פי כן אין המים שבתוך הכלי מתחממין כיון שהם בתוך הבית שאין חום השמש מכה עליהםסג ומכל מקום בכל לילה יניחם באויר תחת התקרה ואם אויר העולם הוא חם יניחם במרתף בין ביום בין בלילה עד הלישהסד:


סב) שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכה. שו"ע ס"א.

סג) לבוש ס"א.

סד) כדלעיל ס"ז.