יא

יא הנוהגים לאפות מצה של מצוה בליל ט"ו מטעם שיתבאר בסי' תנ"חסה אם חל ט"ו באחד בשבת צריכים הם לשאוב המים ביום ה' סמוך לחשיכה בבין השמשות של ליל ששיסו שאי אפשר להם לשאוב בבין השמשות של ליל שבת אפילו מבאר שבחצר לפי שאסור להכין משבת ליו"ט אפילו בדבר שאין בו מלאכה אסורהסז כמו שנתבאר בסי' תי"וסח ובין השמשות ספק שבת הואסט:


סה) סעיף ד.

סו) רוקח סי' רסה. מרדכי סוף רמז תקמג. רמ"א ס"א.

סז) ב"י סוף הסימן. מ"א ס"ק ד. ח"י ס"ק ה.

סח) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ב. וראה גם לעיל סי' רנד ס"י. לקמן סי' תצד סי"ד. סי' תקג ס"ג.

סט) כדלעיל סי' רסא ס"א.