יב

יב ואם שכח ולא שאב בבין השמשות של ליל ו' ישאב ביום ו' סמוך לחשיכה קודם בין השמשות מעט שיש לסמוך על האומריםע שמותר לשאוב המים אפילו בעוד היום גדולעא.

ואם שכח ולא שאבו קודם בין השמשות ונזכר בבין השמשות ישאב ע"י נכריעב (אפילו אין בור בחצירו וצריך להוליכן דרך רשות הרבים שאמירה לנכרי היא שבות ובבין השמשות לא גזרו על שבות במקום מצוה כמו שנתבאר בסי' רס"אעג) ואף שלכתחלה אין לשאוב המים של מצות מצוה ע"י נכרי כמו שיתבארעד מכל מקום כאן שאי אפשר בענין אחר הרי זה כדיעבד:


ע) דלעיל ס"ג.

עא) מ"א ס"ק ד. ח"י ס"ק ה.

עב) מ"א וח"י שם.

עג) סעיף ב (למצוה שזמנה שבת). וראה מ"מ וציונים.

עד) סעיף יח.