יג

יג ואם יש לו בביתו מים שאובים מבעוד יום אף שלא נשאבו לשם מצוה יקח אותם ללוש בהםעה ולא יאמר לנכרי שישאב לו עוד מים אחרים בבין השמשות אם צריך להוליכן דרך רשות הרבים שהעיקר כהאומריםעו שאף המים שנשאבו מבעוד יום כשרים ללוש בהם לכתחלה וא"כ אין כאן מצוה כלל לשאוב עוד מיםעז:


עה) מ"א ס"ק ד. ח"י ס"ק ה.

עו) לעיל ס"ג (וכדלעיל ס"ו לענין דיעבד).

עז) ראה מ"מ וציונים.