טו

טו מי שיש לו בביתו מים שאובין ששאבן ללישת המצה ונפלה התקופה בלילהפ או ביום או שמת אחד בשכונתו שצריך לשפוך כל המים שבשכונה מפני חשש סכנהפא אף על פי כן אין צריך לשפוך מים הללופב שנאמרפג שומר מצוה לא ידע דבר רעפד ואם רוצה להחמיר ולשפכם הרשות בידו ונכון לעשות כן אם אפשר לו בקל למצוא מים אחרים שלנופה או שאפשר לו בקל ללוש ביום אחר במים אחרים שישאב בבין השמשות שלפניו:


פ) רוקח סי' ערה, ומרדכי רמז תקצג, לפירוש הבגדי ישע שם ס"ק קלא, והב"ח בסוף הסימן. לבוש ס"ו.

פא) מרדכי שם. לבוש שם. וראה גם לעיל סי' רו סי"ד (מנהג).

פב) רוקח ומרדכי שם בשם רבי יהודה החסיד. רמ"א ס"א.

פג) קהלת ח, ה.

פד) רבי יהודה החסיד. לבוש שם. ט"ז ס"ק ג. מ"א ס"ק ז. וראה גם לעיל שם.

פה) ט"ז שם. ח"י ס"ק ז.