יז

יז וטוב ליזהר שלא להשהות הברזל בתוך המים אלא יוציאנו מיד לאחר שנפלה התקופה שהברזל מחמם מעט את המיםצא וכן טוב ליזהר לקשור הברזל בחוט או במשיחה וראש השני של החוט יהיה חוץ למים כדי שיוכל לאחוז בו להוציא הברזל מן המים ולא יצטרך להכניס ידו לתוך המים להוציאו משם שהיד מחממת מעט את המיםצב:


צא) דרכי משה ס"ק ז.

צב) מהרי"ל שם. ט"ז ס"ק ד. מ"א ס"ק ט. רמ"א בדרכי משה שם. וראה גם לקמן סי"ט.