יח

יח יש ליזהר לכתחלה שלא לשאוב המים ללישת המצת של מצוה על ידי נכריצג (ולא ע"י חרש שוטה וקטןצד) לפיצה שמכשירי המצוה הן כמצוה והלישה של מצת מצוה אינה כשירה כי אם על ידי ישראל (גדול בן דעת) שישמור אותה מחימוץ לשם מצוהצו ואף ללישת שאר המצות טוב שישאב ישראל אם אפשרצז:


צג) מהרי"ל הל' מים דלישת המצות, בשם מה"ר שמואל מפלייזא והמרדכי ומנהג ריינוס. רמ"א ס"א. ח"י ס"ק ח (לכתחלה).

צד) כדלעיל סי' תנג סט"ו, ולקמן סי' תס ס"א, לענין לישה.

צה) מהרי"ל שם. פר"ח סוף ס"א.

צו) כדלעיל ולקמן שם.

צז) מהרי"ל ורמ"א שם.