כא

כא נוהגין שאין לשין המצת של מצוה במים שנשאבו ללישת שאר המצת אלא שואב מים מיוחדים ללישת המצת של מצוהקיג ואומרים בשעת השאיבה הריני שואב לשם מצת מצוהקיד:


קיג) שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. רמ"א ס"א.

קיד) מהרי"ל הל' מים דלישת המצות (ע' לג) והל' אפיית המצות (ע' סד). מהר"י ווייל שם, בשם הר"ר שמואל מפלמייזא. ח"י ס"ק ט. וראה לקמן סי' תנו ס"ו.