כב

כב לכתחלה יש לשאוב מן הנהרות אם אפשר לו ולא מן הבארות לפי שמי הבארות בימות החורף הם רותחים יותר ממי הנהרותקטו (וימי ניסן מימות החורף הן כמו שנתבארקטז) וכל מה שאפשר להדר אחר מים קרים ביותר מהדרין אבל כשהנהרות גדולות מהפשרת שלגים וגשמים טוב יותר לשאוב מן הבארותקיז אם אפשר לפי שמי הגשמים ומי הפשרת שלגים הן רותחין יותר ממי הבארותקיח:


קטו) מחזור ויטרי הל' פסח סי' יד (שבנהרות אין צריך לינה). ראבי"ה סוס"י תפה (שאין לסמוך על זה, ומכל מקום המנהג לשאוב מנהרות). הובא במרדכי רמז תקצג. רא"ש פ"ב סי' ל. רמ"א ס"א. ט"ז ס"ק ב.

קטז) סעיף ב.

קיז) שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. רמ"א שם.

קיח) מ"א ס"ק ה.