כד

כד אם עבר ולש עיסה במים שלא לנו אסור לאכלה בפסחקכז שקנסוהו חכמיםקכח והחמירו בקנס זה לאסרה על כל אדם מישראל כדי שלא יפריצו בזה במה דברים אמורים כשלש במזיד אבל אם לש בשוגג לא קנסוהו חכמים ומותר לאכלו בפסחקכט:


קכז) גמרא שם מב, א. לפירוש הרי"ף שם (יב, ב) דמיירי במים שלא לנו. רמב"ם פ"ה הי"א. טור ושו"ע ס"ג.

קכח) ר"ן שם ד"ה ורב אשי, בשם רש"י שם ד"ה היכא דאיתמר (לפירושו דמיירי בחמין. וראה לקמן סכ"ז).

קכט) סמ"ק סי' רכב (ע' רל). רא"ם ביראים השלם סי' נב (יא, סע"א). ראבי"ה סי' תסט. רמ"א ס"ג.