כה

כה בשעת הדחקקל שאי אפשר לו לקיים מצות אכילת מצהקלא אלא אם כן ילוש במים שלא לנו כגון שאי אפשר לו למצוא מים שלנו וגם אי אפשר לו למצוא מצה אחרת וגם אי אפשר לו להמתין מללוש עד שישאב מים וילינם כגון שהוא ערב פסח מותר לו ללוש לכתחלה במים שלא לנוקלב כדי לקיים מצות אכילת מצה שהוא מן התורה (ומכל מקום אם אפשר טוב לשאוב מים בערב פסח בבין השמשות של ליל יום טוב וילוש בהם מיד בתחלת הלילה שהרי יש אומרים שמים הללו הם חשובים כמים שלנו כמו שנתבאר למעלהקלג):


קל) שו"ע ס"ג, לפי מה שפירש בו ב"ח סוף ס"י ד"ה ומ"ש וא"א.

קלא) ט"ז ס"ק ו.

קלב) רא"ם וראבי"ה וסמ"ק שם. ט"ז שם.

קלג) דעה זו לעיל ס"ד-ה, ומבואר ביראים שם שלפי זה מותרות מיד.