כו

כו אפילו מים שלנוקלד אם נתחממו מעט עד שנעשו פושריןקלה דהיינו כחמימות הרוקקלו אין לשין בהם בין שהיו סמוך לאש ונתחממו מעט מחום האש בין שעמדו בחמה עד שנתחממו מעטקלז בין שהכניסן לתוך כלי שהיה עומד על האש והורד ושהו בתוכו עד שנתחממו מעטקלח כגון שהכניסן לתוך דוד גדול של נחושתקלט או של חרסקמ לאחר שהורידוהו מעל האש ומחמת שהשולים שלו עבה והוא עומד תמיד על האש הוא משמר את חומו ומחמם את המים הנשפכים לשוליו אף לאחר שהורידוהו מעל האשקמא:


קלד) לבוש ס"ג.

קלה) ברייתא לו, א. רש"י מב, א ד"ה הגרופים. שו"ע ס"ג. וראה גם לעיל ס"א.

קלו) ח"י ס"ק טו. וראה גם לעיל שם.

קלז) רבא בגמרא שם מב, א. רש"י שם ד"ה ולא בחמי. טור ושו"ע ס"ג.

קלח) שבלי הלקט סי' ריא. אגור סי' תשנח. הרמ"א בתשובה סוס"י לה. מ"א ס"ק יב.

קלט) גמרא שם, לפירוש רש"י שם ד"ה הגרופים. טור ושו"ע שם.

קמ) מ"א ס"ק יג.

קמא) רמ"א ומו"א ס"ק יב.