כח

כח מים שלא לנוקנד אפילו הן פושרין ואפילו הן חמיןקנה אם נתערבו ברובקנו מים שלנו צוננין מותר ללוש בהן לכתחלה אם אינן פושרין עכשיו.

ואפילו לכתחלה נוהגין היתר לערב מים שלא לנו ברוב מים שלנו ואין זה כמבטל איסור לכתחלהקנז לפי שמה שמותר ללוש בהם לאחר שנתערבו אינו מחמת שהמים שלא לנו נתבטלו ברוב אלא מחמת שנצטננו ברוב מים שלנו שהן צוננין ואף לכתחלה מותר לצננןקנח ואף שיש חולקין על זה ואוסריןקנט לערב בידים מכל מקום אין למחות ביד המקילין כסברא הראשונה (אבל לעצמו טוב להחמיר ולחוש לדברי המחמירין אם אפשר בקל למצוא עוד מים שלנו או שאפשר בקל ללוש ביום אחר קודם הפסח במים שלנו):


קנד) סמ"ג ל"ת עט (לא, ב), בשם רבי יחיאל בשם רבנו יהודה בר"י. סמ"ק סי' רכב (ע' רכט). הגהות מיימוניות פ"ה אות ל. שו"ע ס"ד.

קנה) ח"י ס"ק יז. עולת שבת ס"ק ג. אליה זוטא ס"ק ד.

קנו) סמ"ג שם. מ"א ס"ק טו (אפילו אינו חד בתרי). פר"ח ס"ד. וראה אליה זוטא שם. וכדלעיל סי' תמב סי"ד וש"נ.

קנז) שאסור, כדלעיל סי' תמב ס"ה.

קנח) מ"א שם. משמעות האליה זוטא ס"ק ה (שהתיר דוקא קודם לישה).

קנט) עולת שבת ס"ק ג. אליה רבה ס"ק י, ממשמעות האגודה סי' מא.