ג

ג ולכתחלה יש ליזהר לשאבן קודם כניסת תחלת הלילה כדי שיעבור עליהם צינון כל הלילהיד לאחר שנתלשו ממקום רתיחתן ובדיעבד שעבר ושאבן לאחר כניסת תחלת הלילה מותר ללוש בהם לכתחלה למחרטו לאחר שיאיר היום אם שאבן קודם חצי הלילה לפי שעיקר צינון הלילה הוא מחצות עד עמוד השחר שבכל ששה שעות הללו מנשבת רוח צפוניתטז.

אבל קודם עמוד השחר אסור ללוש בהןיז אפילו שאבן אתמול קודם עמוד השחר שצריך שיעברו עליהם לאחר שנתלשו ממקום רתיחתן כל ששה שעות שמחצות הלילה עד עמוד השחריח רצופין אבל כשרוצה ללוש בהן למחר לאחר שיעלה עמוד השחר רשאי לשאבן היום בכל שעה שירצה מהיום שהרי יצטננו כל הלילהיט ומכל מקום עיקר הצינון הוא בלילה שאין שם חום השמש אבל ביום אף לאחר שנתלשו ממקום רתיחתן אינם מצטננים כלל שחום השמש מחממןכ:


יד) משמעות הסמ"ג ל"ת עט (לא, ב) בשם ריב"ן, לפירוש פר"ח ס"א ד"ה ולענין הלכה. וראה גם לעיל ס"ב.

טו) סמ"ק סי' רכב (ע' רכט) בשם הר"י. הגהת סמ"ק שם (ע' רל). ב"ח ס"ד ד"ה ומ"ש וכתב הרא"ש. מ"א ס"ק א. ח"י ס"ק א.

טז) ב"ב כה, א. רש"י ברכות ג, ב ד"ה כנור. סמ"ק שם. ט"ז ס"ק א.

יז) סמ"ג שם בשם ריב"ן. הגהות מיימוניות פ"ה אות ל.

יח) סמ"ק והגהת סמ"ק שם.

יט) סמ"ק והגהת סמ"ק שם. ב"י (אפילו לדעת הרא"ם דלקמן ס"ד). שו"ע ס"א.

כ) רש"י מב, א ד"ה שלנו, לפירוש סמ"ג שם בשם ריב"ן. ט"ז ס"ק א.