לא

לא ואם העיסה היא נילושה במי פירות בלבד אע"פ שלא אפאה מיד מותרת אפילו נתן בה מלח הרבהקעה עד שאינה יכולה להאכל מחמת מלחה שאף אם נתחממה אינה באה לידי חימוץ כיון שנילושה במי פירותקעו אבל לכתחלה יש להחמיר כדברי האומרים שלא ליתן מלח בעיסה כלל אפילו מעט (ואפילו נילושה במי פירותקעז לפי שהעיקר הוא שהמלח אין לו דין מי פירות אלא דין מים ועיסה שנילושה במי פירות אין לערב בה מים לכתחלה אפילו מעט אפילו רוצה לאפותה מיד כמו שיתבאר בסי' תס"בקעח:


קעה) ראה לקמן סי' תסג ס"ד.

קעו) רא"ש פ"ב סי' כג. הובא בב"ח סי"א ד"ה והרבה. ח"י כאן ס"ק יח (בשם הב"ח). וראה גם לקמן סל"ב לענין תבלין.

קעז) משמעות הב"ח והח"י שם. וראה העו"ב רכח ע' יא.

קעח) סעיף ג.