לד

לד אם נפל מעט סיד בתוך העיסה ונילוש בתוכה יש להחמיר ולאוסרה באכילה שהסיד מחמם אותה וממהרת להחמיץקצז אבל אם נפל עליה ולא נילוש בתוכה יסירנו ממנה ומותרת וכן אם נפלו עליה פלפלין ולא נילושו בתוכה יסירם ממנה ומותרתקצח.

ואף אם נילושו בה פלפלין וסיד או מלח הרבה אינה אסורה אלא באכילה אבל לא בהנאהקצט וכן מותר להשהותם עד לאחר הפסחר שהרי אפילו אם לשה בחמי האור אינה אסורה אלא באכילה בלבד כמו שנתבאר למעלהרא:


קצז) דרכי משה ס"ק ו בשם מהר"י ברונא. רמ"א ס"ו.

קצח) מ"א ס"ק יט.

קצט) ח"י ס"ק יח (מלח) וס"ק כ (פלפלין).

ר) ראה לעיל סי' תמב סכ"ד.

רא) סעיף כז.