ז

ז יש ליזהר לכתחלה כשמלינים המים שלא ילינם בתוך בית החורף ולא בחדר אחר אלא במקום מגולה כדי שיצטננו באויר העולםמג ואם אויר העולם הוא חם לא ילינם באויר אלא במרתף שהמרתף הוא קר בזמן החוםמד (ואם אין לו מרתף יניחם בתוך הבית) ואם אויר העולם הוא קר לא יניחם במרתף שהוא חם בזמן הקור אלא ילינם באוירמה:


מג) ארחות חיים הל' חמץ ומצה סי' ק, וכל בו סי' מח (ח, ד), בשם גאון.

מד) שו"ת הרא"ש כלל יד ס"ב. טור ושו"ע ס"א.

מה) רא"ש וטור ושו"ע שם.