ח

ח וכשמלינם באויר צריך ליזהר להכניסם תחת התקרה או לתוך חדר מקורה קודם זריחת השמש שלא יתחממו בחום השמש ואף ביום המעונן עובר חום השמש דרך העבים ומחמם המיםמו ואפילו הם מכוסים אין הכיסוי מגין עליהם אם ישתהו הרבה בחמהמז לפיכך יותר טוב להלינם תחת התקרה שמא ישכח להכניסם קודם שיזרח השמש ומכל מקום אם הלינם באויר ולא הכניסם קודם זריחת השמש מותר ללוש בהםמח אפילו זרחה השמש עליהםמט אם לא נשתהו שם עד כדי שיוחמונ המים בחום השמש אלא מצאן צונניםנא:


מו) ארחות חיים הל' חמץ ומצה סי' ק. שו"ע ס"א.

מז) ח"י ס"ק ב.

מח) ארחות חיים שם. רמ"א ס"א.

מט) מ"א ס"ק ב.

נ) ארחות חיים ורמ"א שם.

נא) ב"י ד"ה וכתב אדוני אבי. ארחות חיים שם. וראה גם לקמן סי' תנט ס"ח.