ט

ט כשמוליך המים ביום תחת אויר הרקיענב כגון שמוליכן מן המרתף לבית הלישהנג יש ליזהר לכסותן במפה אם הוא יום המעונןנד או שמוליכן במקום זריחת השמשנה שלא יתחממו מעט בחום השמש ואם מוליכן בכלי זכוכית אין מועיל מה שמכסה במפה על גביהם כי חום השמש עובר דרך דפנות הכלינו (וצריך לכסות המפה על הדפנות שכנגד זריחת השמש ואם הוא יום המעונן צריך לכסות על כל הדפנות).

אבל כשמוליך המים בלילה או בבין השמשות כגון בשעת שאיבתן מהנהר או מהמעיין שמוליכן משם לביתו דרך אויר הרקיע אין צריך לכסותו כלל שהרי כבר שקעה החמה ולא יתחממו עודנז אלא שנהגו לכסותןנח שלא יפול לתוכם שום דבר חימוץנט.

ומטעם זה נוהגין לסנן המים בשעת השאיבהס בבגד לבןסא ונקי:


נב) תרומת הדשן סי' קטו, בשם סמ"ג ל"ת עט (לא, ב), וסמ"ק סי' רכב (ע' רל). רמ"א ס"א.

נג) לבוש ס"א. ח"י ס"ק ג.

נד) סמ"ק שם. תרומת הדשן שם. דרכי משה ס"ק ד. וכדלעיל ס"ח, עפ"י ארחות חיים הל' חמץ ומצה סי' ק.

נה) תרומת הדשן שם.

נו) ח"י ס"ק ד.

נז) מ"א ס"ק ג, בשם תרומת הדשן שם. ח"י ס"ק ג.

נח) מהרי"ל הל' מים דלישת המצות (סוף ע' לב). תרומת הדשן שם. דרכי משה ס"ק ד. רמ"א ס"א.

נט) תרומת הדשן ומ"א וח"י שם.

ס) דרכי משה ס"ק ז, בשם מהרי"ל הל' מים דלישת המצות (סוף ע' לב). מ"א ס"ק ט. ח"י ס"ק ו. וכ"ה לקמן סי' תסז סמ"ח.

סא) שיירי כנסת הגדולה הגב"י אות יב. ח"י שם.