תנו שיעור כמות לישת המצות ובו ט' סעיפים:

ב

ב וכמה הוא עשרון כמו מ"ג ביצים וחומש ביצהז מביצים הבינוניותח של ביצת תרנגולתט וכיצד ישערנו יקח כלי גדול וימלאנו מים על כל גדותיו ויערה ממנו המים לתוך כלי אחר ריקן ואחר כך יתן מ"ג ביצים בתוך הכלי שעירה ממנו המים ואח"כ יחזור ויערה לתוכו את המים עד שיהיה מלא על כל גדותיו כבראשונה והמים שנשארו הן הן כמו מ"ג ביציםי ויוסיף עליהם עוד מעט מים כמו חומש ביצהיא ויקח כלי וימלאנו במים הללו וכלי זה הוא עשרון האמור בתורה.

וימלאנו קמח בפיזור כדרך המוכריםיב דהיינו שלא ידחוק הקמח בתוכו שאז הוא מחזיק יותר מעשרון קמחיג אלא יכניסנו לתוכו ברפוי ולא יגדוש הקמח על גבי הכלי אלא ימלאנו בשוה עם שפתו כדרך שמילא אותו במים הללו שלא היה בהם גודשיד:


ז) עירובין פג, א-ב. רש"י בשלח טז, לו. טור ושו"ע ס"א.

ח) כלים פי"ז מ"ו. טור ושו"ע שם.

ט) יומא פ, א.

י) טור ושו"ע שם.

יא) ראה מ"מ וציונים.

יב) מהרי"ל הל' אפיית המצות (ע' ע). מ"א ס"ק ד. ח"י ס"ק ז.

יג) תוס' מנחות נב, ב ד"ה חסרה. ח"י שם.

יד) מרדכי רמז תקצח בשם ריב"א. שו"ע שם. ט"ז ס"ק א.