ט

ט כשרוצה ללוש עיסה ביום טוב יש ליזהר לכתחלה למדוד הקמח בעשרון מערב יום טובלט שביום טוב אסור למדוד אפילו לדבר מצוהמ כמו שיתבאר בסי' תק"ומא ואם לא מדד מערב יום טוב יקח עשרון קמח באומד הדעתמב ולא ירבה על עשרון באומד דעתו מפני חשש חימוץ אבל מותר לו לפחות מעשרון מטעם שיתבאר בסי' תנ"זמג.

ומכל מקום יותר טוב ללוש העיסה בב' פעמים דהיינו שיקח יותר מחצי עשרון וילוש ממנו עיסה אחת ואחר כך יחזור ויקח יותר מחצי עשרון קמח וילוש ממנו עוד עיסה אחתמד ויצרף ב' העיסות יחד על דרך שיתבאר בסימן תנ"זמה ויפריש מהן חלה וכשהוא עושה כן אף לכתחלה אין צריך למדוד הקמח מערב יום טוב:


לט) ראבי"ה סי' תשעא. מרדכי ביצה רמז תרפו. מהרי"ל הל' אפיית המצות (ע' עב). דרכי משה ס"ק ה.

מ) שמואל ביצה כט, רע"ב. רי"ף שם (טז, א). רמב"ם הל' יום טוב פ"ד הכ"ב. ולענין פסח: תוס' שם ד"ה שמואל. הגהות מיימוניות (קושטא) פ"ד הכ"ב. רבנו ירוחם נתיב ד ח"א (ל, ד). טור ודעה הב' בשו"ע ורמ"א ס"ג. וראה ב"י סי' תקו עיין שם ד"ה ומ"ש רבנו והרי"ף, שלדעת הרי"ף והרמב"ם הנ"ל גם בפסח אסור.

מא) סעיף א. ולענין שבת, ראה לעיל סי' שו סי"ח וש"נ. וראה העו"ב תשלג ע' 51.

מב) תוס' שם. הגהות מיימוניות שם. טור ודעה הב' בשו"ע ורמ"א שם.

מג) סעיף יז.

מד) הגהות מיימוניות שם. הובא בב"י סוף הסימן. וראה פר"ח סוס"י תנז בשם הרמב"ם הל' ביכורים פ"ח הי"א (שפסק כרבי עקיבא בחלה פ"ב מ"ג, שאם נטמאה יעשנה בטומאה ויפריש חלה טמאה. וכאן שאינו יכול להפרישה בטומאה, כדלקמן סי' תנז סי"ז, יעשם פחות משיעור חלה, ואחר אפיה יצרפם לחלה). ואוצ"ל ויצרף המצות מב' העיסות כו'. וראה העו"ב תתנג ע' 60.

מה) סעיף ב (וראה שם סי"ז שביו"ט פסח אינו יכול להפריש עיסה, אלא יצרפה אחר אפיה. פר"ח שם).