ז

ז ונוהגין לעשות בהן סימן איזו מהן ראשונה ואיזו מהן שניה ואיזו מהן שלישיתמז שבהראשונה עושין בה מצוה הראשונה דהיינו ברכת המוציא שברכה זו היא המצוה הראשונה שעושין במצות הללו ובשניה עושין המצוה השנייה דהיינו ברכת על אכילת מצהמח ובשלישית עושין מצוה השלישית דהיינו הכריכה עם המרורמט לפיכך כשמניחין אותן על הקערה יניח אותן גם כן על סדר הזה השלישית למטה והשניה על גבה והראשונה על גבי השניה כדי שלא יצטרך להעביר על המצותנ ומכל מקום סדר זה אינו מעכב שאף אם שינה כל סדרן שהניח הראשונה למטה והשניה למעלה והשלישית בראשונה אין בכך כלום בדיעבדנא:


מז) רא"ש פ"י סי' ל. מרדכי סדר של פסח (לח, סע"א). טור ורמ"א שם סוס"י תעה.

מח) כדלקמן סי' תעה ס"ד-ה (ב' דעות, ודעה זו עיקר).

מט) רא"ש שם. טור ולבוש סוס"י תעה.

נ) טור סי' תעג (שיפגע בשלמה תחלה). לבוש סי' תעג ס"ו וסי' תעה סוף ס"ז. וכ"ה לקמן שם ס"ד. ובסידור: יסדר על שולחנו קערה בג' מצות מונחים זה על זה, הישראל ועליו הלוי ועליו הכהן. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ב' אופנים בזה עפ"י הקבלה. יגדיל תורה (נ.י.) מז ע' רמח.

נא) רא"ש טור ורמ"א שם.