ח

ח והסימנים שעושה בהן לא יעשה אותן כמין אותיות על ידי דפוס או בידיונב (מטעם שיתבאר בסי' ת"סנג ועוד) שהרי צריך לשברם ביום טוב ויש אוסרין לשבור עוגה שיש בה כמין אותיות אע"פ שאין מתכוין למחקם אלא לאכלם ביו"ט כמו שנתבאר בסי' ש"מנד אלא עושין סימנין הללו ע"י נקבים או חריציןנה רק שיזהרו למהר מאד בעשייתן כמו שיתבאר בסי' ת"סנו ע"ש:


נב) שו"ת רמ"א סי' קיט. לבוש שם. ח"י שם ס"ק כו.

נג) סעיף ז.

נד) סעיף ד.

נה) לבוש שם.

נו) סעיף ח.