י

י אפילו למנהגינו שאנו חוששין בכל מי פירות שמא נתערב בהם מיםעא אף על פי כן אין להחמיר בחטה הנמצאת בתוכםעב כי חששא זו אינה כדאי אלא לאסור לכתחלה שלא ללוש בהם עיסה ושלא לעשות מהם תבשיל עם קמח אבל בדיעבד לא היה כדאי לאסור בשביל חששא זועג ואין אנו מחמירין אף בדיעבדעד אלא כדי שלא יעשה כן פעם אחרת לכתחלה אם נתירם לו לאכלם בפסחעה אבל בדבר הנעשה מאיליו כגון חטה שנפלה לתוך מי פירות אין להחמיר בדיעבדעו:


עא) כדלעיל סעיף ז.

עב) לבוש ס"ו.

עג) עולת שבת ס"ק ז.

עד) עולת שם בדעת הלבוש שם.

עה) כדלעיל ס"ז.

עו) ט"ז סי' תסג ס"ק ב.