יא

יא יין צמוקים דינו כמי פירות לענין חמץ כי המים ששרו בהן הצמוקים נשתנו מברייתן לאחר שנתנו בהן הצמוקין טעם יין ונתהפכו להיות הן עצמן ייןעז ולכך מותר לומר עליהן קידוש היום כמ"ש בסימן ער"בעח:


עז) רשב"ץ ביבין שמועה מאמר חמץ (לד, ב סד"ה והנה, שהוא כמים שנשתנו בתוך הענבים דלעיל ס"ה). שו"ת מבי"ט ח"א סי' רנב. שו"ת מהרי"ט ח"ב או"ח סי' ב. בדק הבית ד"ה וכתבו הגהות. כנסת הגדולה הגב"י. מ"א ס"ק ו. וראה אבני נזר יו"ד סי' קיג אות כג. ארץ צבי ח"א סי' נה; נז-ח. מקראי קודש פסח ח"ב סי' לו. שדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' יג אות ח ד"ה ובעיקר.

עח) סעיף ז.