יג

יג ושאר כל הפירות חוץ מן הענבים אפילו בעודן שלימים שלא נסחט מהם כלום אין כחם חזק להפך את המים שנשרו בהם להיות דינם כמי פירות בלבד אלא דינם כמי פירות עם מים אם נסחט לתוכם מוהל מהפירות וכן משקה העשוי מדבש (שקורין מע"ד) דינו כמי פירות עם מים כיון שעיקרו מיםפ:


פ) תוס' עירובין כט, ב ד"ה הכא. רמ"א סי' קס סי"ב. לעיל שם סט"ו (לענין נטילת ידים). וראה ט"ז סי' תסז ס"ק יח (שאוסר). מ"א כאן ס"ק ו (שמסתפק). פר"ח ס"ד (להחמיר).