יד

יד אבל דבש שעושין מצימוקין ששורין אותן במים תחלה ואחר כך סוחטין אותם ויוצא מהם דובשם עם המים שנבלעו בהם ואחר כך מבשלים את המים הנסחטין מהם עד שנעשה דבש הרי דינו כמי פירות בלבד לפי שהמים שבו נשתנו מברייתן על ידי האור להיות דבשפא:


פא) שו"ת מהרי"[ט] ח"ב או"ח סי' ב. כנסת הגדולה הגב"י. מ"א ס"ק ו.