טו

טו שומן מהותך דינו כמי פירות בלבדפב אפילו אם מיד לאחר שהדיחוהו להכשירו מדמו בעודו מלוכלך במים שמוהו בקדירה להתיכו ונמצא שיש בו תערובת מים אף על פי כן אין לחוש לפי שכשנתבשל שומן בקדירה [או] באילפס בישול יפה נשרפו המים בבישול והלכו להם לגמריפג.

ומכל מקום אם נמצאת חטה בשומן כשעודנו באילפס שהתיכוהו בופד בין שעדיין הוא לח וצלול בין שכבר קרוש שם בתוך האילפס אם התיכוהו בתוך הפסח יש לאוסרו שיש לחוש שמא נפלה החטה לתוכו באילפס כשעדיין לא נתבשל בישול יפה בעוד שהיו בו צחצוחי מים מהמים שהודח בהם ואז נתחמצה החטה במהרה קודם שנתבשלה שם ונאסר כל השומן שבאילפס שחמץ בפסח במשהופה:


פב) רוקח סי' רצא. הובא במ"א סוף ס"ק ו. וראה גם לקמן סי' תסו ס"א.

פג) שו"ת צמח צדק סי' קכב.

פד) פר"ח סי' תסז סט"ז ד"ה והנה המעיין (וראה שם ד"ה וכל זה, דמיירי במבוקעת. וראה גם לעיל ס"ט בחטה מבוקעת).

פה) כדלקמן סי' תסז סכ"ה בחטה (מבוקעת או עכ"פ נתרככה) שנמצאת בתבשיל בפסח שכל התבשיל אסור. וכדלקמן שם סל"ב (במבוקעת), שאנו דנין אותה כשעת מציאתה שנפלה החטה למפרע ואין זה נקרא ספק.