יח

יח לחלוחית היוצא מהמלח דינו כמי פירותצא שהמלח אינו מתולדות המיםצב במה דברים אמורים במלח שחופרין מהקרקעצג אבל מלח שלנו שמבשלין אותה ממיםצד דינו כמיםצה ויש אומריםצו שדינו כמי פירות והעיקר כסברא הראשונהצז ואף על פי כן יש לחוש גם לסברא האחרונה כמו שנתבאר בסימן תנ"הצח:


צא) רא"ש פ"ב סי' יג וסי' כג. טור בסוף הסימן. פר"ח ס"ז.

צב) תוספתא מכשירין פ"ג ה"ח. רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"י ה"ב. פר"ח שם (ראה לקמן סי' תסו ס"א מה הן תולדות המים).

צג) דרכי משה ס"ק ד. מ"א סוף ס"ק ז.

צד) ראה גם לעיל סי' שיח סי"ח.

צה) הגהות מיימוניות פ"ה אות ה (הא'). ר"ן פ"ב (יב, א) סד"ה ותיקא.

צו) טור בסף הסימן.

צז) שו"ע ס"ז.

צח) סעיף כט.