יט

יט כל אדם יש לו לבדוק התבליןצט והמלחק קודם שיתן מהם לקדירה בפסחקא שמא יש חטה בתוכם ותתחמץ בתוך הקדירה ואם כשבדק התבלין מצא בהם חטה אפילו היא מלוחלחת ונתרככה ונתבקעה שורפהקב אם הוא משעה ששית ואילך והתבלין מותרין אפילו הוא תוך הפסח דכיון שהם יבשים לא נבלע בהם כלום מן החטהקג אפילו שהתה בתוכה כמה ימים:


צט) רוקח סי' רעא. מהרי"ל הל' אפיית המצות (ע' סא). מ"א סוף ס"ק ז בשם רש"ל. ח"י סוף ס"ק יג.

ק) רוקח וח"י שם.

קא) ח"י שם.

קב) כדלעיל סי' תמב סכ"ח, שאף פחות מכזית חייב לבער.

קג) מ"א שם. ח"י שם.