תסב דין מי פירות אם מחמיצין ובו כ"ב סעיפים:

ב

ב וכל המשקיןיז שבעולם שאינן מתולדות המים שיתבאר בסי' תס"ויח הם נקראים מי פירות כגון הייןיט ושמרי הייןכ והשמןכא ומי תותים ורימוניםכב ושאר כל הפירות ואפילו משקין שאינם באים מפירות כגון החלבכג והדבשכד ומי ביציםכה וכיוצא בהם הם בכלל מי פירות לענין זה ואפילו משקים חמוצים כגון מי תפוחים חמוציםכו וכיוצא בהם אם לש בהן עיסה אע"פ שנתחמצה מהם מותרת שאין זה חמץ שאסרה תורה:


יז) פוסקים. רמב"ן במלחמות שם (י, ב) ד"ה אמר הכותב השיב. ר"ן שם דיבור הראשון. טור ושו"ע ס"ד (שאר משקים).

יח) סעיף א (ושם נתבאר מה הן תולדות המים).

יט) ברייתא וגמרא לו, א. רמב"ם פ"ה ה"ב.

כ) שלא נתייבשו. ראה לעיל ס"א. ח"י ס"ק ה. אמרי יושר ח"ב סי' קצח.

כא) ברייתא וגמרא שם. רמב"ם שם.

כב) רמב"ם שם. מ"א בריש הסימן.

כג) גמרא שם. רמב"ם שם. מ"א ס"ק ד. וראה גם לקמן סי' תסו ס"א: והחלב והשומן והחלב.

כד) ברייתא וגמרא שם. רמב"ם שם. ואף דבש דבורים (סמ"ג ל"ת עט. הגהות מיימוניות פ"ה אות א. מרדכי רמז תקצא. מ"א בריש הסימן).

כה) ר"ת בתוס' לה, ב ד"ה ומי. טור ושו"ע ס"ד.

כו) מ"א שם. ח"י ס"ק ז.