כא

כא ובדיעבד שנתנו לתוך הקדרה ממלח זה שנמצא בה חטה בפסח אין לאסור המאכל שבקדירה שהרי אין שם שמנונית ולא רוטב שיוליך טעם החמץ בכל המלחקיא אבל אם נטל מלח ממקום מגעה של החטה ונתן לתוך הקדירה יש לאסור אף בדיעבדקיב:


קיא) מ"א שם. וכדלקמן סי' תסז סנ"ג שהעיקר כדעת הסוברים שאין מחמירים באיסור חמץ בפסח שאין שייך בו שמנוניות, לאסור כולו.

קיב) מ"א שם.