ד

ד אין חילוק בין אם לש עיסה במי פירות שנתערבו בהם מים קודם הלישה או בשעת הלישה ובין אם העיסה נילושה במי פירות בלבד ואח"כ נתערבו בהם מים קודם האפייהלז או שנילושה במים לבד ואח"כ נתערבו בה מי פירות קודם האפיהלח לפיכך אין מבשלין עיסת מצות אפילו במי פירות שיש לחוש שמא תמהר להחמיץ קודם שתתבשל כיון שהיא נילושה במיםלט (אבל מותר לקטוף המצות במי פירות קודם האפיה אף על פי שנילושה במיםמ לפי שהקיטוף הוא דבר מועט ואינה ממהרת להחמיץמא על ידי כן ומטעם זה יש להתיר אם נפלו מעט מי פירות לתוך העיסה שנילושה במים ולא אפאה מידמב):


לז) שו"ת הר"ן סי' נט. ח"י ס"ק ג. פר"ח סוף ס"ב. וראה לקמן סי' תסו סוף ס"א, דהיינו דוקא כשעדיין לא נתייבשו.

לח) מנחות דף נז, ב. מ"א ס"ק ד.

לט) משמעות הרמב"ם פ"ה ה"ד (שהתיר לבשל רק בצק שלשו במי פירות). וראה מ"מ וציונים.

מ) ברייתא לו, א. טור.

מא) רא"ש פ"ב סי' יג.

מב) מ"א ס"ק א. וראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' יג אות י.