ה

ה אע"פ שמי פירות שנתערבו בהם מים אין לשין בהם אף על פי כן מותר ללוש ביין אף שאי אפשר שלא נתערבה בו טיפה מים בשעת הבציר וגם לכתחלה רגילין לערב בו מים בשעת הבציר מטעם שנתבאר ביורה דעה סימן קכ"ומג אין חוששין למים הללומד דכיון שנתערבו בו בעודו תירוש שלא היה עדיין יין וכל שהוא תוסס הוא נתבטל ונעשה יין א"כ גם המים שנתערבו בו הופג טעמן ונשתנו להיות יין כדרך שנשתנה התירוש ונהפך לייןמה אבל בעודו תירוש אסור ללוש בומו:


מג) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ו-ז. מ"א כאן ס"ק ב.

מד) סמ"ג ל"ת עט. שו"ע ס"ג.

מה) רשב"ץ ביבין שמועה מאמר חמץ (לד, ב סד"ה והנה, שיין צמוקים דלקמן סי"א הוא כמים שנשתנו בתוך הענבים). שו"ת מבי"ט ח"א סי' רנב. שו"ת מהרי"[ט] ח"ב או"ח סי' ב. בדק הבית ד"ה וכתבו הגהות. כנסת הגדולה הגב"י. מ"א ס"ק ו.

מו) ס' הזכרונות (מונקאטש יט, ב). כנסת הגדולה שם. מ"א שם.