ח

ח ואפילו לקטף המצות אין נוהגין רק לאחר אפייתן בעודן חמיןסב ויש נוהגין שלא לקטף בשני ימים הראשונים אפילו לאחר אפייתן גזירה שמא יקח אותה למצות מצוהסג והן פסולותסד לפי שהמצה שאדם יוצא בה ידי חובתו צריך שלא יהיה בה תערובת שום טעם אחר אלא טעם מצה בלבד שאם יש בה תערובת טעם אחר אותו טעם הוא מפיג את טעם המצה עיין סימן תס"א סעיף י"ב:


סב) רמ"א ס"ד.

סג) ח"י סוף ס"ק ב וס"ק ח.

סד) אף שאינן נקראות מצה עשירה, כדלקמן סי' תעא ס"ט, מכל מקום פסולות לפי כו'.