ג

ג אבל מצה אפויה שחזר וטחנה מותר לבשל הקמח שלהיג ולעשות ממנה כל מה שירצה אפילו במקום שמצוים עבדים שמזלזלים באיסוריםיד אין חוששין שמא כשיראו שמתירים לעשות תבשיל מקמח של מצה יתפרצו להתיר לעצמם לעשות תבשיל מקמח של חטיםטו:


יג) רבא דף מ, ב. לפירוש הרי"ף שם (יב, ב). רא"ש פ"ב סי' כח. טור ושו"ע ס"ג. וראה גם רב פפא לט, ב (האפוי שבישלו). ולענין המנהג, ראה שו"ת רבנו סי' ו.

יד) רש"י שם ד"ה בדוכתא.

טו) רבא כלישנא בתרא. ב"י בסוף הסימן.