ד

ד ותיקאטז והוא תבשיל העשוי משמן ומלח עם קמח מותר לעשותו בפסח אם אין שם תערובת מיםיז כל שהואיח ואפילו במלח שלנו שמבשלים אותו ממים והרי דינו כמיםיט מכל מקום כיון שהוא מועט ונשתנה צורתו מצורת המים אין בו כח עם השמן אבל אם יש שם מלח מרובה יש לחוש ולהחמיר כדין מי פירות עם מים שממהרים להחמיץכ:


טז) גמרא דף לט, ב. טור ושו"ע ס"ב.

יז) שו"ע שם. וראה רמ"א שם, ולעיל ס'י תסב ס"ז, שנהגו שלא ללוש במי פירות לבד.

יח) כדלעיל סי' תסב ס"ג, שאפילו נתערב בהם מים כל שהוא מחמיצים.

יט) כדעה הא' דלעיל סי' תסב סי"ח.

כ) ר"ן שם (יב, א) ד"ה ותיקא. ט"ז ומ"א ס"ק א.