ה

ה כשמוללין את הקדירות החדשותכא דהיינו שמבשלים בהם קמח ומים וחומץכב כדי להקשותןכג ולחזקן אם הוא בתוך הפסח (פירוש בחולו של מועד עיין סי' תק"בכד) לא ימלול אלא בקמח של מצה אפויהכה אבל לא בקמח של חטים:


כא) [4598] רמב"ם פ"ה ה"ה. שו"ע ס"ג.

כב) ר"ן שם (יב, ב) ד"ה אין מוללין. ב"ח ס"ב ד"ה אין מוללין.

כג) מ"א ס"ק ד.

כד) סעיף ט.

כה) ברייתא מ, ב (וכעולא שם) לפירוש הרמב"ם שם. שו"ע שם.