מח

מח מי שרוצה לשאוב בפסח מבארות של נכרים או מבארות של ישראל שלא נזהר בהן מחמץ כל השנה טוב שיסנן המים בבגד נקי בכל פעם ששואבחצר אבל מעיקר הדין אין מחזיקין איסור מספקרצט:


חצר) אגור סי' תשז, בשם מהרי"ל הל' מים דלישת המצות (סוף ע' לב). ב"י סוף הסימן. ח"י ס"ק מה. מ"א סי' תנה ס"ק ט.

רצט) ח"י סי' תנה ס"ק ו. וראה גם לעיל סי' תכט סי"ט וש"נ.