ד

ד אסור לעשות גדי או טלה מקולסכח דהיינו לצלותו (בערב פסח אחר חצות או בליל פסח) כשהוא שלם (ראשו על כרעיו ועל קרבוכט) כעין צליית הפסח ואפילו בדיעבד אסור לאכלול בליל פסח אף על פי שלא פירש בשר זה לפסחלא (ואפילו צלאו כמה ימים קודם הפסח) כמו שיתבאר בסי' תע"ולב עיין שם כל פרטי דין זה:


כח) ברייתא עד, א. משנה ביצה כב, ב. טור. ט"ז סק"א.

כט) רש"י נג, א ד"ה מקולסין.

ל) ט"ז שם.

לא) גמרא נג, רע"ב.

לב) סעיף ב.